De twadde edysje fan de knuffeldei wie ek wer in sukses! Dizze kear ha we op in oar plek stean, wat mear bûten. De temperaturen wiene der wol neffins. De sinne wie sels noflik oanwêzich. Mar it betsjutte al wol dat de minsken wat mear om ús hinne rinne koene. Dat...
Knuffeldei 21 jannewaris wie in sukses!

Knuffeldei 21 jannewaris wie in sukses!

Wat een warm onthaal op station Leeuwarden, Fantastisch!! anoniem Knuffeldei 2024 wie fantastysk slagge! Mei ús trijen ha wy fan 11:00 oant 16.00 oere op it stasjon stien yn Ljouwert. Wy hiene 42 knuffeltsjes om út te dielen. Minsken dy ’t by ús in fergees...
21 Jannewaris Knuffeldei

21 Jannewaris Knuffeldei

21 jannewaris stean wy mei ús team op it stasjon yn Ljowert. We jouwe elk in krûp dy graach ien ha wol. Mar we ha noch in ambysje dy dei en dat is minsken in hert ûnder de riem stekke. We wolle graach knuffeltsjes meitsje om oan minsken te jaan dy wol in opkikkerke...
15 Jannewaris LDAS Moeting

15 Jannewaris LDAS Moeting

LDAS Moeting Der wurd sein dat de tredde moandei fan jannewaris de meast depressive dei fan it jier is. LDAS wol der feroaring yn bringe! Mei inoar de tiid troch bringe is altyd in goed idee fansels!   Untdek wat stifting LDAS te bieden hat: û.o. Mei inoar in Fryske...