LDAS Moeting

Der wurd sein dat de tredde moandei fan jannewaris de meast depressive dei fan it jier is. LDAS wol der feroaring yn bringe!

Mei inoar de tiid troch bringe is altyd in goed idee fansels!

 

Untdek wat stifting LDAS te bieden hat:

û.o. Mei inoar in Fryske meditaasje belibje, ynformaasje oer it ‘sulveren ruilmiddel’ en oare projekten fan stifting LDAS. Moetsje nije gesichten, bekende gesichten en fiel dy frij om mei ús siedsjes te plantsjen foar it nije jier.

 

We sjogge dy graach op 15 jannewaris, 19:30 oere of al fanôf 18:00 oere mei it iten yn Lewinski yn Snits! Yntree is fergees en mei ite kin foar €18,75 p.p. Meld dy uterlik 8 jannewaris oan by ynfo@ldas.frl of –>

SMS
(Visited 62 times, 1 visits today)