Stifting LDAS Knuffeldei

Krûpe en minsken in hert ûnder de riem stekke

Knuffeldei is hielendal gjin korrekt Frysk! Nee, dat kloppet en dochs behâlde wy dizze skriuwwize. It hat nammentlik op de wize in prachtige dûbelde betsjutting.

It idee ûntstie om op ynternasjonale knuffeldei minsken in krûp te jaan foar wa ’t dat wolle soe. Efkes krûpe is in hiel sûn en ferbyn minsken mei-inoar. Hoe weardefol is dat!

Dernei kaam dan ek it idee om wat te betinken mei knuffels mei in ferhaal. Miskien soene bern in ferhaal fertelle kinne of… we kinne sels in knuffel mei in ferhaal realisearje. 

Sa ferbine we minsken op meardere manieren.

Ien ûntfangt de knuffel, ien bringt in besite om de knuffel ek te oerhanichjen en efkes te harkjen en we ha de minsken dy de knuffels meitsje. Dat doche we mei elkoar oan tafel foar wa der ferlet fan hat. Dat mei en kin fansels ek oan dyn eigen keukentafel. 

It materiaal keapje we fan donaasjes en ek is it mooglik om in knuffeltsje te adopteren en sels wei te jaan oan ien wer fan dast do tinkst dat dy sa’n oantinken brûke kin. 

Alle donaasjes is allinich beskikber foar it materiaal. We wurkje mei minsken dy hjir frijwillich oan bydrage wolle. 

We hoopje dat de minsken dy ’t in knuffeltstje ûntfange, witte dat se noait allinnich binne ek al kin it wol sa fiele. Wy hoopje dat it sjen fan dizze knuffel ek motivearret om minsken op te sykjen en út it isolemint te kommen. 

Mei in soart motivaasje is om dit projekt te stypjen, kinne wy LDAS knuffeldei jierliks mooglik meitsje.

Wat een warm onthaal op station Leeuwarden,
Fantastisch!!
anoniem

Knuffeldei op 21 jannewaris wie in grut Sukses!

We ha alle 45 knuffeltsjes die troch ien foar ús makke binne in nij adres jaan kinnen. Der wiene in protte minsken dy wol ien wisten dy in knuffel brûke koe. Ek ha in pear bern in knuffeltsje fan ús kriegen en hoopje we dat de dofkes wer in laits op it gesicht toverje kin as se sich efkes net sa bliid fiele.

We ha in soart krûpt mei minsken mar ek in soart ferhalen hjerd! Foar it hiele ferslach klik efkes op de link

Der binne no al trije minsken dy harren meld ha dat se graach de oare kear mei wolle te krûpen en te ferbinen.

Knuffeldei 10 maart

Dizze kear ha we op in oar plek stean, wat mear bûten. De temperaturen wiene der wol neffins. De sinne wie sels noflik oanwêzich.

En dizze kear ha we moaie hertsjes útdielt en 

Jullie hebben mijn dag echt beter gemaakt

anoniem

We krigen sels lekkernijen fan reizgers dy ’t ús inisjatyf sa leuk fûnen.

Kofje, tee, koekjes, sop. Wy binne net te koart kommen dizze dei

En ek noch in prachtige tekening!

Wat super tof dat jullie dit doen

anoniem

Makkest do it mei ús mooglik om wer in knuffeldei te organisearjen

Donaasje

Klik op’e knop hjir ûnder om in donaasje te dwaan.

Meidwaan

Ik wol my graach oanmelde om knuffels te meitsjen

Adopteer in knuffel

Ik adopteer myn eigen knuffel om sels oan ien te jaan dy in knuffel brûke kin.

Dizze opsje is noch net beskikber

(Visited 177 times, 1 visits today)