Griene Froulju

Organisearjen fan griene edukative aktiviteiten

De Griene Froulju – Toer de Natoer

Organisearjen fan griene edukatieve aktiviteiten

 

24 july oant en mei 4 septimber

 

Belibje de toer de natuer!

De leuke en learsume NATUUR-rûte foar elkenien dy ’t nijskierich is nei de moaiste en grienste plakjes yn en om Koudum. Boardefol aardige aktiviteiten en weetsjes!

Ferwûnder dy oer wat der allegearre te sjen, rûken en fielen is en de natuer. Spot de ferskillende libel soarten, kikkerts, de prachtige greidefûgels, de machtige see-earn en miskien sjochst sels de iisfûgel yn it Oldefurd park! Giest mei?

De fergeze rûte is te krijen by:
Boekhanneler Muizelaar – Haadstrjitte 10 – Koudum

 

Hâld ús Facebook side yn ‘e gaten en bliuw op ‘e hichte fan al ús aktiviteiten!

(Visited 10 times, 1 visits today)