De Libbenskring

De Libbenskring mei Tim & Bruno

In krinkje fan minsken dy’t harren iepen stelle om help te ûntfangen!

 

Tongersdei 11 april @ Irnsum 

 

Hja rinne tsjin dingen oan der’t hja faaks it idee fan hawwe dat hja der alinne foar stean mar is dat wol sa? En at dat sa fielt, wat kinne we der dan oan dwaan? Kom ek del, nim dyn eigen matsje en kessens en wat dan ek mar mei om dy earne oars as thús goed te fielen en diel dyn tinzen sadat oaren dy oare ynsichten jaan kinne <3!

Opjaan is needsaaklik:
SMS/Skilje/Mail ast dielnimme wolst!

 

Betocht troch Tim & Bruno

13 + 6 =

(Visited 45 times, 1 visits today)