21 jannewaris stean wy mei ús team op it stasjon yn Ljowert. We jouwe elk in krûp dy graach ien ha wol.

Mar we ha noch in ambysje dy dei en dat is minsken in hert ûnder de riem stekke. We wolle graach knuffeltsjes meitsje om oan minsken te jaan dy wol in opkikkerke brûke kinne.

Hjir alfêst de oankundiging dat we der op 21 jannewaris binne. Mear details folgje gau!

(Visited 1 times, 1 visits today)