De twadde edysje fan de knuffeldei wie ek wer in sukses!

Dizze kear ha we op in oar plek stean, wat mear bûten. De temperaturen wiene der wol neffins. De sinne wie sels noflik oanwêzich.

Mar it betsjutte al wol dat de minsken wat mear om ús hinne rinne koene. Dat mocht de wille net minder meitsje. Bruno hie syn gitaar mei en kreërde dêrmei ekstra sfear.

We ha dizze kear mei syn fjouren op it stasjon stean, ynstee fan mei syn trijen, dus de groep wie al in bytsje grutter.

We ha noch minsken moete dy wie de ferliene kear ek troffen ha en dat wie fansels ek super leuk! 

Hjir ûnder noch wat foto’s fan de moaie dei!

 O, en ha jimme ek wol ris nei it plafond sjoent op it stasjon? Der stean allegear moaie teksten op! Ik soe sizze, sjoch de oare kear ris nei boppe!

Ús knuffelteam

Ien fan’e sleutelhingers is nêst in dofke fan ferliene kear kommen.

Dizze edysje binne der troch Hannie, prachtiche hertsjes hake. Se hie se op in poncho knoopt. in echte sfearmakker!

(Visited 9 times, 1 visits today)