Wolkom by stifting LDAS

 

# LDAS fasilitearret en/of stipet eveneminten. Wy kreëarje bewustwurding, en fan út leafde en harmony aktiviteiten en projekten, dy ’t bydrage oan in leafdefol leefklimaat foar alles en elkenien.

FRIJSIA

Frijsia is in besletten feest dat organisearre wurdt út Stichting LDAS wei.
De Fryske taal, kultuer en skiednis steane sintraal.

Te Plak

Te plak is in idee fan Johannes Hospes en Durk Sybesma, mei mooglik makke troch stipe fan Stifting LDAS.

#LDAS

ÚS EVENEMINTEN

De Libbenskring @ Irnsum 19:30 – 21:30 (vol=vol)

In jûn der’t wy mei 6-12 minsken tema’s beprate en hulp fan inoar brûke kinne <3

Knuffeldei 10 MAART @ Stasjon Ljouwert 11:00 – 16:00

Ynternasjonale knuffeldei wie op 21 jannewaris, op 10 maart gean wy fjirder mei in dei krûpe en oaren in hert ûnder de riem stekke! Do ek?

De Libbenskring 

11 april 2024

Irnsum 19:30 – 21:30 (vol=vol)

In jûn der’t wy mei 6-12 minsken tema’s beprate en elkoar ynspirearje mei ús ferhalen en fraachen  om mei elkoar fierder te kommen yn it libben

#LDAS

ÚS PROJEKTEN

FrijSia

Jierliks festival, wêr’t de Fryske taal, kultuer en skiednis sintraal stiet. 

Te plak

Fryske spiritualiteit, lykas meditaasjes, affirmaasjes, ensafh.

Wize Wurden

Produkten mei ynspirearjende Fryske útspraken en teksten.

LDAS munt

Sulveren munten, ruilmiddel.
20 gram puur sulver.

#LDAS

PROJEKTEN DY’T WY STYPJE

Griene Froulju

De Griene Froulju organisearje griene edukative aktiviteiten.

LDAS Nijsbrief

Meld dy no oan foar ús nijsbrief
en bliuw op ‘e hichte fan it lêste nijs!

Stifting ldas

Kontakt
Opnimme

Postadres:              De Steke 1, 8574 RB Bakhuizen
E-mail:                     ynfo@ldas.frl
KvK-nûmer:          89473876
IBAN-nûmer:       NL 30 RBRB 8841 40320
RSIN-nûmer:       86492889

(Visited 1.577 times, 9 visits today)